Mål och Bakgrund

Det övergripande målet för Processvätskecentrum är stärkt konkurrensförmåga för svensk maskinbearbetning med minimala miljökonsekvenser. För detta krävs en kompetensbas som gynnar såväl ökad produktivitet som ökad kunskap om processvätskor och dess användning.

Ambitionen med Processvätskecentrum är att sammanföra användar- och leverantörsföretag i ett nätverk inom ramen för centrumbildningarna Chalmers MCRs och KTH DMMS verksamheter. Struktur för detta nätverk kommer att bygga på etablerat arbetssätt inom nämnda centra med MCR som huvudkoordinator.

Etableringen och drift av nätverket finansieras av intressentföretagen genom medlemsavgifter. Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs inom ramen för olika FoU-program och genom uppdragsforskning.

Det framtida målet för Processvätskecentrum är en teknikplattform med internationell koppling genom nätverkets globala aktörer och deltagande universitets samarbeten. Tanken är att området långsiktligt skall utgöra en del av både MCR:s och DMMS:s verksamheter. Dessa centra har idag olika fokus där MCR arbetar särskilt med frågor rörande skärprocesser och material och där DMMS har en bredare produktionsteknisk profil innefattande maskin- och produktionssystem.

Kompetensbasen som gynnar såväl ökad produktivitet som ökad kunskap om processvätskor och dess användning. Processvätskecentrum, KTH-DMMS & Chalmers-MCR