Medlemskap

Företag kan medverka i Processvätskecentrum på två olika nivåer:

Nivå 1. Processvätskenätverk
Företaget är medlem av nätverket och betalar en årlig medlemsavgift. Företaget bereds därmed medverka i Processvätskecentrats aktiviteter enligt ovan. Inom nätverket initieras förslag till FoUprojekt som intressenter har möjlighet att delta i (nivå 2).

Nivå 2. Aktiv projektmedverkan
Företag som är medlemmar i nätverket kan enskilt eller gemensamt medverka i FoU-projekt av olika karaktär. Företagen bidrar med egna resurser och/eller kontanta medel till projekt. Projektresultatet ägs gemensamt av projektdeltagarna enligt uppgjort projektavtal. Processvätskecentrum har för avsikt att genom MCR och/eller DMMS söka finansiering inom olika program.

Medlemsregler
Medlemsavtalet för ett företagsmedlemsskap i Processvätskecentrum omfattar ett kalenderår och avgiften för medlemskap är 5.000 kr per år.

I den totala finansieringen förväntas också att varje medlemsföretag minst skall tillföra aktiviteter till Processvätskecentrum i form av naturainsatser motsvarande ett årligt belopp av 13.000 kr.

För mer info om medlemskap kontakta Hans-Börje Oskarson, föreståndare för Processvätskecentrum (hans-borje.oskarson@chalmers.se)

Kompetensbasen som gynnar såväl ökad produktivitet som ökad kunskap om processvätskor och dess användning. Processvätskecentrum, KTH-DMMS & Chalmers-MCR