Verksamhet

Processvätskecentrum kommer att verka som ett aktivt nationellt nätverk mellan

• Processvätskeanvändare
• Processvätsketillverkare och tillverkare av processvätskeanläggningar
• Universitet, högskolor och institut
Processvätskecentrum har tre huvudaktiviteter:
• Underhåll av ett nätverk för svenska metallbearbetande företag, deras kunder och underleverantörer och leverantörsföretag.
• Föreslå och initiera forsknings- och utvecklingsprojekt inom området produktionsteknik med koppling till processvätskeproblematik. Detta sker genom långsiktig högskoleforskning i nära relation till industriell tillämpning.
• Föreslå och initiera utbildning inom val, skötsel och hantering av processvätskor, som är anpassad till ingenjörer och tekniker på företag samt forskarstuderande med ambitioner att arbeta med industriuppgifter.
De löpande aktiviteterna för processvätskecentrum är:
• Verka som en nationell remissinstans i miljö/ processvätskerelaterade frågor
• Ordna ett årligt seminarium inom ämnesområdet
• Ordna studiebesök
• Organisera kurser
• Organisera gemensamma ansökning för FoU-aktiviteter

Kompetensbasen som gynnar såväl ökad produktivitet som ökad kunskap om processvätskor och dess användning. Processvätskecentrum, KTH-DMMS & Chalmers-MCR